กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

  Infrared Training  
อบรมอินฟราเรด

อบรมกล้องอินฟราเรด

เครื่องวิเคราะห์ความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกล
การตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักรด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องตรวจสอบรอยรั่วและสภาพเครื่อง
จักรด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ UE และให้บริการตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักร
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักร
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

• ลดความเสียหายเนื่องจากการรั่วของ VALVE,STEAM TRAP
• ลดความเสียหายจากการที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
• สามารถตรวจพบการ ARCING และ CORONA สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง
• สามารถตรวจพบปัญหาของตลับลูกปืน GEARBOX
• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบำรุงรักษา
• ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
• สามารถจัดเครียมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าได้


เครื่องตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักรด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
Airborne Ultrasound
Airborne ultrasound allows operators to hear sounds above 20kHz such as the mechanical rubbing of a bad bearing, the sucking of a vacuum leak, the hiss of a pressure leak or even the sizzle of an electrical problem. Contact our sales department to find the system that is right for you

ULTRAPROBE 15,000 • ULTRAPROBE 15,000
The Ultraprobe10,000 is the world’s most advanced ultrasonic inspection system! This innovative instrument is jam-packed with so many features it will make your inspections efficient and easy! From the very instant you hold the Ultraprobe 10,000 in your hand, you’ll be convinced that this is a truly remarkable feat of engineering. Feel the well-balanced pistol grip, the elegance of simplicity and the clarity of signal. The “10,000” is ready to unleash the potential of any inspection program for you.

   
ULTRAPROBE 10,000 • ULTRAPROBE 10,000
The Ultraprobe10,000 is the world’s most advanced ultrasonic inspection system! This innovative instrument is jam-packed with so many features it will make your inspections efficient and easy! From the very instant you hold the Ultraprobe 10,000 in your hand, you’ll be convinced that this is a truly remarkable feat of engineering. Feel the well-balanced pistol grip, the elegance of simplicity and the clarity of signal. The “10,000” is ready to unleash the potential of any inspection program for you.

   
ULTRAPROBE 9000 • ULTRAPROBE 9000
The Ultraprobe 9000 is a Digital Ultrasonic Inspection, Information Storage and Retrieval System that is so versatile, so easy (most operators are able to use the Ultraprobe 9000 within 15 minutes) and so much fun to operate, you’ll be looking for opportu

   
ULTRAPROBE 3000 • ULTRAPROBE 3000
The Ultraprobe 3000 is a digital ultrasonic inspection, information, storage, and retrieval system that comfortably fits in the palm of your hand.

   
ULTRAPROBE 2000 • ULTRAPROBE 2000
The Ultraprobe 2000 is a multifaceted instrument that provides testing capability ranging from simplistic forms of leak detection to extremely sophisticated methods of mechanical analysis. It is a testing laboratory that fits in the palm of your hand.

   
ULTRAPROBE 550 • ULTRAPROBE 550
Extremely versatile, the Ultraprobe 550 is loaded with a selection of high tech accessories that will help meet the challenge of practically any problem an inspection team will face.

   
ULTRAPROBE 100 • ULTRAPROBE 100
Know where Your Money is Going Compressed Air Leaks Cost, Steam Leaks Cost, Machinery Failure Costs... Ultraprobe 100 Saves !!! Sensing ultrasonic emissions produced by operating equipment, electric discharges and leaks, the amazing Ultraprobe 100 finds©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)
731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th