Thermoscan Co., Ltd.
บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด


   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

  หลักสูตรอบรมอินฟราเรด 
ระดับ 1 ระดับ 2
ตามมาตรฐานสากล

อบรมกล้องอินฟราเรด


  Airborne Ultrasound Training
หลักสูตรแอร์บอร์นอัลตร้าซาวด์
อบรมหลักสูตร ระดับ1
December 17 - 20, 2012
สิ่งรบกวนที่ทำให้การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรดเกิดการผิดพลาด
         ปัจจุบันการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบตรวจสอบตามสภาพ(Condition based
Maintenance) นั้นได้เป็นกลยุทธหนึ่งที่ผู้อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมนิยมใช้มากขึ้นเนื่อง
จากจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาประเภทอื่นๆลง และอีกนั่นแหละครับ
เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ากล้องอินฟราเรดก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถตรวจ
สอบสิ่งผิดปกติในระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมของเราเพื่อจะได้
ทราบปัญหาก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น ไม่เพียงแค่นั้นยังทำให้ระบบในโรงงานของคุณ
มีความเชื่อถือได้สูงและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกจุดอีกด้วย สำหรับการใช้กล้องอินฟราเรดนั้นถ้าเราุุดูโดยภาพรวมแล้วเราก็อาจจะคิดว่าน่าจะใช้งาน
ง่ายเพียงแค่ส่องไปยังพื้นที่หรือวัตถุที่เราต้องการตรวจวัดอุณหภูมิแค่นั้นก็เสร็จแล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้นก็ยังมีปัจจัยต่างๆอยู่หลายประการที่อาจจะทำให้เรา
วัดอุณหภูมิด้วยกล้องอินฟราเรดผิดพลาดไป ดังนั้นบทความนี้จะเป็นการแนะนำสิ่งรบกวนต่างๆที่ทำให้ท่านตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรดเกิดความ
ผิดพลาดได้

ผลกระทบเนื่องจากลม
       บางครั้งในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโรงงานเรานั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณกลางแจ้ง ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากลมก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน เนื่องจากการที่มีลมพัดบริเวณวัตถุหรืออุปกรณ์ที่เราต้องการตรวจสอบด้วยกล้องอินฟราเรดนั้น ก็จะทำให้มีการระบาย
ความร้อนที่ดีขึ้นซึ่งก็จะมีผลทำให้วัตถุดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงกว่าความเป็นจริง ตัวอย่างเช่นจุดร้อนขณะที่ถูกวัดอุณหภูมิบริเวณนั้นลมมีความเร็วที่ 5 m/sec.
(10 knots) อุณหภูมิที่วัดได้จะมีค่าลดลงประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อมีความเร็วลมที่ 1m/sec. และถ้าวัดอุณหภูมิของจุดร้อนขณะที่มีความเร็วลม 8 m/
sec. ก็จะทำให้อุณหภูมิที่วัดได้จะมีค่าลดลงประมาณ 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อมีความเร็วลมที่ 1m/sec. ดังนั้นโดยปกติแล้วการตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน
บริเวณที่โล่งแจ้งนั้น ไม่ควรดำเนินการตรวจสอบถ้าขณะนั้นบริเวณดังกล่าวมีความเร็วลมมากกว่า 8 m/sec. แต่ถึงอย่างไรก็ตามข้อแนะนำข้างต้นนั้นจะเป็น
การใช้กรณีปกติ แต่ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉินเราก็ยังคงสามารถทำการตรวจสอบได้

ตารางที่ 1 นั้นจะเป็นค่าแก้ไข(Correction Factor) สำหรับความเร็วลมระหว่าง 1 ถึง 8 m/sec. ซึ่ง ความเร็ว 1 m/sec. จะมีค่าเท่ากับ 2 knots.

ค่าแก้ไขความเร็วลม

Win speed

Correction factor

1

1

2

1.36

3

1.64

4

1.86

5

2.06

6

2.23

7

2.40

8

2.54


ผลกระทบเนื่องจากฝน
       การเกิดฝนตกนั้นก็จะมีผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการตรวจสอบนั้นมีอุณหภูมิที่ต่ำลง แต่ถึงอย่างไรการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้อง
อินฟราเรดนั้นก็จะคงสามารถดำเนินการและพอให้ผลการตรวจสอบยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ถ้าในขณะนั้นเกิดฝนตกไม่หนักมากนักแต่ถ้ามีฝนตกหนัก
ก็จะทำให้คุณภาพของภาพอินฟราเรดที่ทำการตรวจสอบด้อยลงไป แต่ถ้ามีความจำเป็นก็ขอแนะนำให้พยายามตรวจสอบให้ใกล้อุปกรณ์ที่ต้องตรวจ
สอบให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบของสิ่งรบกวนดังกล่าว แต่ถึงอย่างไรการปฏิบัติการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วย

ผลกระทบเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า       การที่อุปกรณ์ที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณมากนั้นก็จะเป็นสาเหตุการความเข้มสนามไฟฟ้าขึ้นสูงในบริเวณนั้น ซึ่งก็จะทำให้เกิดการรบกวน การทำงานภายในของกล้องอินฟราเรดขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้ภาพที่ได้จากการตรวจสอบนั้นมีความชัดเจนต่ำ ผลกระทบอันเนื่องจากสาเหตุสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า ภาพถ่ายความร้อนที่แสดงนั้นมีขนาดเล็กกว่าขนาดปกติ และในขณะเดียวกัน Isotherm ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ความแตกต่างที่เกิดขึ้น เมื่อมีการเคลื่อนที่ของกล้องอินฟราเรด ซึ่งทำให้ไม่สามารถแสดงสเกล และย่านการแสดงค่าของอุณหภูมิได้อย่างชัดเจน จากภาพเราจะเห็นได้ว่า การที่เราตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสูงๆมากนั้น ก็จะมีผลต่อการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด
• เป็นผู้แทนจำหน่ายกล้องอินฟราเรดของ บริษัท Flir Systems.
• รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน, โรงแรม, อาคารสูง พร้อมจัดทำรายงานภาพอินฟราเรด เทอร์โมสแกน ให้กับท่าน
• รับซ่อมและ calibrate กล้องอินฟราเรดยี่ห้อ Agema, Flir และ Inframetrics
• รับจัดอบรมอินฟราเรด Certified Thermographer.
• ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการนำระบบอินฟราเรด ไปใช้ในระบบการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน,
   งานวิจัยและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานของท่าน

 การให้บริการของบริษัทฯ
• รับถ่ายภาพอินฟราเรด ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน, โรงแรม, อาคารสูง พร้อมจัดทำรายงานภาพอินฟราเรดเทอร์โมสแกนให้กับท่าน
  Infrared inspection services
• รับตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร Vibration พร้อมจัดทำ รายงาน Vibration เทอร์โมสแกน ให้กับท่าน Vibration inspection services
• รับตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักรด้วยเครื่องวัดระดับเสียงความถี่สูง Ultrasonic พร้อมจัดทำรายงาน Ultrasonic เทอร์โมสแกนให้กับท่าน
  Ultrasonic inspection services
• รับวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย เครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า แต่เพียงผู้เดียว ของ ALL-TEST Pro, LLC
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมอเตอร์ในอุตสาหกรรมและอาคาร
• รับซ่อมและ calibrate กล้องอินฟราเรดยี่ห้อ Agema, Flir และ   Inframetrics
• รับจัดอบรมอินฟราเรด Certified Thermographer.
• ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการนำระบบอินฟราเรดไปใช้ในระบบการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน,
  งานวิจัยและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานของท่าน
Infrared inspection
services

Vibration inspection
services
Ultrasonic inspection
services
Motor circuit inspection
service

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)
FLIR Authorized Distributor in Thailand
( ตัวแทนจำหน่ายกล้อง FLIR ในประเทศไทย )
731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th