กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Camera Rental
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

INFARRED THERMOGRAPHY
กล่องส่องความร้อน Thermoscan
กล้องอินฟราเรดในงานอุตสาหกรรม
กล้องอินฟราเรดวัดอุณหภูมิร่างกาย
กล้องอินฟราเรดตรวจสอบไฟฟ้า
กล้องถ่ายภาพความร้อน
การใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน
• ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยอินฟราเรด
รบกวนกล้องอินฟราเรดเกิดผิดพลาด

  หลักสูตรอบรมอินฟราเรด 
ระดับ 1 ระดับ 2
ตามมาตรฐานสากล

อบรมกล้องอินฟราเรด


ไข้หวัดใหญ่ 2009
• กล้องตรวจจับอุณหภูมิ สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่เป็น "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) หรือ ไวรัสเมอร์ส
          เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายใช้สำหรับคัดกรองผู้สงสัยที่เป็น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) หรือ ไวรัสเมอร์ส ,โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) โรคไข้หวัดนก กล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน(อินฟราเรด)ซึ่งเป็นกล้อง สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส โดยนำมาใช้ตรวจวัดผู้ที่สงสัยที่จะเป็น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่2009 ไข้หวัดนก เพื่อคัดแยกผู้ที่มีอุณหภูมิสูงออกจากผู้ป่วยทั่วไปและบุคคลปกติโดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย อ่านเพิ่มเติม
ไวรัสเมร์ฟ อีโบลา • กล้องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรองผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส MERS (เมอร์ส) และ อีโบลา
     เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายใช้สำหรับ คัดกรองผู้สงสัยที่เป็น โรคเมอร์ส (MERS) และโรคอีโบล่า (Ebola) กล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน(อินฟราเรด)ซึ่งเป็นกล้อง สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส โดยนำมาใช้ตรวจวัดผู้ที่สงสัยที่จะเป็น โรคเมอร์ส (MERS) และโรคอีโบล่า (Ebola) เพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิสูงออกจาก ผู้ป่วยทั่วไปและบุคคลปกติ โดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถคัดกรองผู้ป่วย ได้หลายคนพร้อมกันและให้บริการตรวจวัดได้อย่างรวดเร็วทำให้แยกผู้ป่วยที่มี่อาการไข้ สูงหรือผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเมอร์ส (MERS), โรคอีโบล่า (Ebola)ได้เพื่อแยกผู้ป่วยไปรับการรักษาในห้องตรวจแยกโรคที่ได้มาตรฐานต่อไป
Infrared Training อบรมหลักสูตรอินฟราเรด• FLIR C2 กล้องเทอร์โมสแกน รุ่นใหม่
     กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR C2 กล้องอินฟราเรดรุ่นใหม่ ที่สามารถพกพาได้สะดวก สามารถใช้งานได้ง่ายกับงานตรวจสอบด้านไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารต่างๆ
Infrared Training อบรมหลักสูตรอินฟราเรด • FLIR TG 165 กล้องเทอร์โมสแกน รุ่นใหม่ ราคาสบายกระเป๋า บันทึกภาพได้ ราคา 1x,xxx บาท
     กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR TG 165 จะ เปลี่ยนมุมมองใหม่ของท่าน ในการใช้กล้องอินฟราเรด กล้องอินฟราเรดสามารถตรวจหาจุด ร้อนและอุณหภูมิของแต่ละจุดของ ภาพที่ปรากฎซึ่งสามารถประยุกต์ ใช้งานได้ กับงานตรวจสอบด้านไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารต่างๆ การใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สามารถลดความสูญเสียของพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ได้
Infrared Training อบรมหลักสูตรอินฟราเรด • The FLIR AX8 Temperature Sensor
     Combining thermal and visual cameras in a small, affordable package, the AX8 provides continuous temperature monitoring and alarming for uninterrupted condition monitoring of critical electrical and mechanical equipment. The AX8 provides early detection of temperature-related issues in electrical and mechanical equipment, making it the ideal temperature sensor for continuous condition monitoring and hot spot detection for electrical cabinets, process and manufacturing settings, data centers, mass transit facilities, energy generation plants, and storage facilities.
Infrared Training อบรมหลักสูตรอินฟราเรด • Infrared Training อบรมหลักสูตรอินฟราเรด ( ผู้เขี่ยวชาญ กล้องถ่ายภาพความร้อน ระดับ 1, 2 และ 3 )
     ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด จัดอบรมหลักสูตร "ผู้เชี่ยวชาญ อินฟราเรด" หลักสูตรนี้มีเนื้อหาตามมาตรฐานของ ASNT-SNT-TC-1A จากสมาคมทดสอบแบบไม่ทำลายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Society for Nondestructive Testing) ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของอินฟราเรด รวมทั้ง ทางศูนย์ฯ ยังได้จัดเตรียมกล้องถ่ายภาพความร้อน (infrared thermographic camera) สำหรับให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการปฎิบัติการด้วย
Infrared Training อบรมหลักสูตรอินฟราเรด • Airborne Ultrasound หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเครื่องแอร์บอร์น อัลตราซาวด์ ระดับ 1
     หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเครื่องแอร์บอร์น อัลตราซาวด์ ระดับ 1 เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ความชำนาญในการเครื่องมือ การใช้ซอฟแวร์ได้อย่างชำนาญและมีทักษะให้การวิเคราะห์คลื่นความถี่เหนือ เสียงได้ดีขึ้น หลักสูตรดังกล่าวได้ยึดตามคำแนะนำของหลักสูตรมาตรฐานของ SNT-TC-1A โดยผู้ที่ได้รับการอบรมตาม หลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิบัตรรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องแอรบอร์น อัลตราซาวด์ ระดับ 1 ซึ่งจะทำให้ไดรั้บการยอมรับจาก ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆมากขึ้น

Infrared Service บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องอินฟราเรด • Infrared Service บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน
           บริษัทเทอร์โมสแกน จำกัด รับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนในจุดที่สงสัย ว่าจะเกิดปัญหาและเมื่อพบจุดผิดปกติก็นำภาพถ่ายความร้อนหรือภาพถ่ายอินฟราเรด นั้นมาวิเคราะห์ทำรายงานการตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วย กล้องอินฟราเรด ซึ่งเป็นการป้องกันเชิงบำรุงรักษาด้วยกล้องอินฟราเรด ทำให้ซ่อมแซมแก้ไข ในจุดต่างๆ ก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มากขึ้น

Infrared Camera กล้องอินฟราเรด• Infrared Camera กล้องอินฟราเรด FLIR Systems Distributor in Thailand
     บริษัทเทอร์โมสแกน จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายกล้องอินฟราเรดของ บริษัท Flir Systems.ซึ่งกล้องอินฟราเรดจะใช้ ถ่ายภาพความร้อนในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน,โรงแรม,อาคารสูง ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจ สอบปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันอัคคีภัยได้ กล้องอินฟราเรด แต่ละรุ่น มีการใช้งานที่แตกต่างกันผู้ใช้งานจึงต้อง เลือกกล้องอินฟราเรดให้เหมาะสม ( ตัวแทนจำหน่าย กล้องถ่ายภาพความร้อน ยี่ห้อ FLIR ในประเทศไทย )

Nightvision กล้องตรวจการณ์ ในเวลากลางคืน • Nightvision กล้องตรวจการณ์ ในเวลากลางคืน
    ตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นในที่มืดได้ กล้องอินฟราเรดชนิดมองในที่มืด
หรือใช้เป็นกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน (Nightvision) จึงมีความสำคัญมากในงานด้านต่างๆ ใช้ในงานด้านต่างๆมากมาย เช่น ใช้กับรถยนต์และการบิน ติดตั้งกล้อง เพื่อเพิ่มทัศนวิศัยในการเดินทาง ใช้ตรวจการณ์รักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ ในงานค้นหาตรวจสอบหรือตรวจจับ
ความร้อนของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตในสถานะการณ์ต่างๆ

Vibration Analyzer การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน • Vibration Analyzer การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
    การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเป็นตัวชี้บอกความผิดปกติของเครื่องจักรหมุนได้หลายชนิด เช่น การเสียสมดุล การเยื้องศูนย์ ของเพลาการหลวมคลอน ของชิ้นส่วนหมุน ของโครงสร้างความผิดปกติ ที่แบริ่งและที่เกียร์ ปัญหาเรื่องการหล่อลื่น ความถี่สั่น พ้องความผิดปกติของสายพาน ปัญหาทางไฟฟ้า และปัญหาอื่นๆ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน Vibration ต้องใช้เครื่องมือวัด การสั่นสะเทือน Vibration Analyzer ยี่ห้อ CSI Emerson โดยมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน ตามความเหมาะสม
Ultrasonic การตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักร • Ultrasonic การตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักร
    การตรวจสอบรอยรั่วและสภาพเครื่องจักรด้วยเครื่องวัดระดับเสียงความถี่สูง Ultrasonic สามารถตรวจสอรอยรั่วของ Valve, Steam Trap, ตลับลูกปืน Gearbox, Air Compressor และยังสามารถตรวจพบการ Arcing และ Corona สำหรับระบบไฟฟ้า แรงสูงได้อีกด้วย Ultrasonic เป็นการเช็คสภาพการทำงานของเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบำรุงรักษา บริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องวัดระดับเสียง ความถี่สูง Ultrasonic ยี่ห้อ UE Systems. และรับตรวจสอบรอยรั่วและสภาพ เครื่องจักรด้วยเครื่องวัดระดับเสียงความถี่สูง Ultrasonic ด้วย
Electric Motors Diagnostics (EMD) การวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์• Motor Circuit Analysis(MCA) การวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์
    บริษัทเทอร์โมสแกน จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า ของALL-TESTPro, LLC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมอเตอร์ในอุตสาหกรรมและอาคารการวิเคราะห์และตรวจสอบ มอเตอร์ไฟฟ้ามีประโยชน์ในด้าน การประหยัด พลังงานไฟฟ้าช่วยยืดอายุการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถวางแผนการจัดการและซ่อมแซมได้ทันท่วงที และยังลดความสูญเสียจากการหยุดทำงานของเครื่องจักร
FLIR i3 Infrared Thermal Camera Thailand • FLIR i3 Cheap Infrared Camera with Resolution 60X60 Pixels now avialable in Thailand
    ปัจจุบันบริษัท FLIR Systems ได้ออกผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ราคาประหยัดและมีประสิทธิเหมาะสมกับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องกลและภายในอาคาร กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่มีให้เลือกหลากหลายอาทิเช่น FLIR i3, FLIR i5, FLIR i7, FLIR E40, FLIR E50, FLIR E60, FLIR T620, FLIR T640, FLIR P620, FLIR P640, FLIR P660, FLIR SC640. FLIR SC660, FLIR A300, FLIR A310, FLIR A315, FLIR A615, FLIR A320, FLIR GF309 และ FLIR GF320 กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR i3 จัดจำหน่ายโดยบริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด ซึ่งเป็น FLIR Authorized distributor & FLIR dealer in Thailand
[สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม]

ชื่อ-นามสกุล :

อีเมล :

ชื่อบริษัท :

เบอร์โทรศัพท์ :

รายละเอียดเพิ่มเติม :


©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)
FLIR Authorized Distributor in Thailand
( ตัวแทนจำหน่ายกล้อง FLIR ในประเทศไทย )
731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th