กล้องอินฟราเรด

   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Night Vision
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

  Infrared Training  
อบรมอินฟราเรด

อบรมกล้องอินฟราเรด

Thermoscan Co., Ltd. Services

VIBRATION INSPECTION SERVICE
บริการรับตรวจสอบรมกล้องอินฟราเรดอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

• ใช้เครื่องตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนยี่ห้อ COMMTEST ในการตรวจสอบอบรมกล้องอินฟราเรด
•  Inspector ของบริษัทฯ ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
• ลดความเสียหายจากการที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
• ลดความสิ้นเปลืองพลังงาน
• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบำรุงรักษา
• ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
• สามารถเตรียมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าได้

Infrared inspection
services

Vibration inspection
services
Ultrasonic inspection
services
Motor circuit inspection
service

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tms@thermoscan.co.th